Ważna informacja dla dostawców !

chcemy doprowadzić do ideału to co robimy...

0

Fabryk Produkcyjnych


Japonia, Chiny, Indonezja, Stany Zjednoczone, Meksyk oraz Polska to lokalizacje fabryk wchodzących w skład grupy, gdzie każdego dnia pracujemy nad zapewnieniem ciągłości dostaw aluminium dla naszych klientów.

0

Zatrudnionych Pracowników


Najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz spełnienie wymagań naszych klientów gwarantują wysoce wykwalifikowane zespoły pracowników

0

Ton Aluminium


Roczna produkcja różnorodnych stopów aluminium produkowanych w zakładach wchodzących w skład grupy, sięga rzędu 600 tysięcy ton w skali roku.

Poland Smelting Technologies


Firma

Spółka POLST (Poland Smelting Technologies „POLST” Sp. z o.o.) została założona w grudniu 2002 roku. Produkcja w zakładzie POLST w Wałbrzychu została rozpoczęta w marcu 2003 roku.

Zakład POLST jest ulokowany w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Wałbrzychu, w bezpośrednim sąsiedztwie fabryki Toyoty.

Spółka POLST jest firmą japońską, udziałowcami spółki są firmy:

• Toyota Tsusho Corporation- firma handlowa z grupy Toyota, a za razem główny dostawca do zakładów Toyota Motor Corporation na całym świecie.
www.toyota-tsusho.com

• Toyota Tsusho Europe S.A. – europejski oddział Toyota Tsusho Corporation zajmujący się planowaniem, dostawą maszyn, narzędzi, części zamiennych i surowców do produkcji. Wspierający również swoich klientów w zakresie: zakupów, logistyki, modernizacji i ulepszeń projektowych oraz magazynowania surowców.
www.toyota-tsusho-europe.com

• Daiki Aluminium Industry Co., Ltd. - największy producent stopów aluminium w Japonii oraz największy dostawca aluminium do odlewni Toyoty znajdujących się w Japonii.
www.dik-net.com Budynek Poland Smelting Technologies

Misja

Kim jesteśmy?
• Z dumą przetapiamy aluminium, budując BEZPIECZEŃSTWO naszych rodzin.
• Najwyższa JAKOŚĆ naszych stopów zaspokaja potrzeby liderów motoryzacji.
• W harmonii ze ŚRODOWISKIEM prowadzimy recycling odpadów aluminiowych.

Chcemy:
• Doprowadzić do IDEAŁU to co robimy.

Proces

W zakładzie POLST zastosowane są najnowsze technologie umożliwiające produkcję wysokiej jakości odlewniczych stopów aluminium.

Zakład został uruchomiony w 2003r, z wykorzystaniem najnowszych technologii topienia, które gwarantują zachowanie ciągłości dostaw oraz utrzymanie stałego wysokiego poziomu jakości produkcji.

Jako pierwszy zakład w kraju zastosowaliśmy technologię przetopu zgarów powstałych w procesie produkcji stopów. Technologia ta umożliwia nam dodatkowy odzysk metalu a także znacząco wpływa na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów.


Proces Produkcyjny

1) Dostawa

Surowce: złom aluminiowy, gąski, wióry, zgary, krzem, miedź, mangan, magnez, cynk, tytan, żelazo i inne. Większość surowców jest dostarczana ciężarówkami, a część złomu przywożona jest wózkiem widłowym bezpośrednio od klienta.

2) Kontrola

Każda dostawa podlega kontroli pod względem: wagi, sposobu zapakowania, radioaktywności, zanieczyszczeń, wilgoci, składu chemicznego. Po kontroli w przypadku braku stwierdzenia nieprawidłowości następuje rozładunek.

3) Magazynowanie

Wszystkie surowce składowane są pod dachem w celu ochrony przed wilgocią. Surowce sypkie w boksach, surowce na paletach lub w big-bagach na wyznaczonych polach odkładczych.

4) Przygotowanie

Surowce zanieczyszczone podlegają procesowi przygotowania: wióry zawierające emulsję - zostają odwirowane i osuszone w suszarce, a odlewy zawierające żelazo są przetapiane w piecach obrotowych.

5) Topienie

Aluminium topione jest w piecach topialnych. Poprzez odpowiednie dozowanie surowców zostaje uzyskany docelowy skład chemiczny. W czasie topienia powstają zgary, z których aluminium jest odzyskiwane w piecach obrotowych.

6) Rafinacja

Po zakończeniu procesu topienia ciekły metal znajdujący się w piecach topialnych zostaje poddany procesowi rafinacji.

7) Wylewanie

Gotowe aluminium jest wylewane przez system rynien do kadzi lub formowane w gąski. Kadzie zostają przygotowane do wysyłki, a gąski po procesie paczkowania są przewożone do magazynu produktów gotowych.

8) Wysyłka

Ciekły metal jest dostarczany do fabryki TOYOTY w Wałbrzychu w kadziach za pomocą wózków widłowych, a do fabryki TOYOTY w Jelczu Laskowicach w kadziach za pomocą specjalnie przystosowanych samochodów ciężarowych.
Gąski są wysyłane do klientów ciężarówkami po 24 tony.

Produkt

Firma POLST została założona w celu produkowania i dostarczania odlewniczych stopów aluminium dla przemysłu motoryzacyjnego. Naszymi głównymi klientami są odlewnie TOYOTY zlokalizowane w Wałbrzychu oraz Jelczu Laskowicach.

Nasze stopy odlewnicze dostarczamy również do innych firm z grupy TOYOTA zlokalizowanych miedzy innymi na terenie Czech, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii.

Ciekłe stopy aluminium


Z dostarczanych przez POLST stopów aluminium, w odlewniach tych firm produkowane są odlewy, wykorzystywane później w produkcji silników, skrzyń biegów oraz innych podzespołów.

Dla naszych głównych klientów stosujemy najbardziej zaawansowaną technologię dostaw. Stopy aluminium dostarczane są w postaci ciekłej bezpośrednio do maszyn odlewniczych w zakładzie klienta. Ciekłe aluminium przewożone jest w specjalnych kadziach, w temperaturze około 700°C, dzięki czemu, w zakładzie odbiorcy nie ma potrzeby powtórnego ich przetapiania.

Zastosowanie tej technologii pozwala odbiorcy na uniknięcie strat metalu związanych z powtórnym przetopem oraz znaczną redukcję kosztów energii, przyczyniając się również do ograniczenia emisji i negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Zakład odlewni Toyoty w Wałbrzychu położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu POLST. Mały dystans dzielący fabryki pozwala na dostarczanie ciekłego aluminium za pomocą wózków widłowych drogami wewnątrzzakładowymi.

Zakład odlewni TOYOTY w Jelczu-Laskowicach jest położony w odległości około 120 km od zakładu POLST.
Odległość dzieląca fabryki wymusza konieczność użycia specjalnie przystosowanych samochodów ciężarowych do transportu kadzi z ciekłym metalem w celu realizacji terminowych dostaw.

Stopy aluminium w postaci gąsek

Dla pozostałych naszych klientów produkujemy odlewnicze stopy aluminium w postaci gąsek o masie 5 kg i wymiarach: 1200 x 80 x 60mm. Gąski mogą być ułożone w dowolnej wielkości stos, maksymalnie o wadze 600 kg. Stosy mogą być spięte taśmą: aluminiową, stalową lub z tworzywa sztucznego zgodnie z wymaganiami odbiorcy. Do dostarczania gąsek wykorzystywane są samochody ciężarowe.

Zintegrowany System Zarządzania


SYSTEM ZARZĄDZANIA BHP

OHSAS 18001 / PN-N 18001

System Zarządzania BHP jest potwierdzeniem zaangażowania i wysokiej świadomości kierownictwa oraz pracowników firmy w zakresie problematyki BHP.

Dowodem zaangażowania Najwyższego Kierownictwa firmy POLST w System Zarządzania BHP było ustanowienie zasady „PO PIERWSZE BEZPIECZEŃSTWO".


Firma POLST Sp. z o.o. wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy uznając go jako najskuteczniejszy sposób usystematyzowania działań na rzecz poprawy oraz utrzymania wysokiego poziomu BHP na wszystkich szczeblach organizacyjnych w firmie.
SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY – BS OHSAS 18001

Firma POLST w odniesieniu do BHP stosuje monitorowanie aktywne. Nasze działania w ramach Systemu Zarządzania BHP skupiają się na wykrywaniu potencjalnych zagrożeń oraz ich eliminowaniu zanim doprowadzą do niepożądanych zdarzeń.

System ten pomógł nam również przy opracowaniu sposobów skutecznego reagowania na sytuacje już zaistniałe, związane z niebezpieczeństwami i awariami oraz zapobieganiu chorobom zawodowym.


SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ISO/TS 16949

Firma POLST Sp. z o.o. powstała dla kooperacji z zakładami należącymi do grupy TOYOTA, realizując wymagania koncernu oraz produkując wyroby zgodnie ze Standardami Jakości produktów aluminium w postaci ciekłej i w postaci gąsek.

Potrzeby i oczekiwania klienta są systematycznie rozpoznawane w wyniku monitorowania stopnia zadowolenia klientów. Identyfikowane na bieżąco wymagania są przekładane na działania objęte doskonaleniem Systemu Jakości.

System Zarządzania Jakością został ustanowiony w celu:
• realizacji przyjętej Polityki firmy i osiągnięcia wytyczonych celów dotyczących jakości
• doskonalenia jakości oferowanych wyrobów
• spełnienia oczekiwań Klientów
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ – ISO/TS 16949

W zarządzaniu jakością przyjęto podejście procesowe polegające na ustalaniu metod zarządzania zidentyfikowanymi procesami oraz określaniu ich wzajemnych powiązań i zależności.

Niezależnie od miejsca i fazy procesu jest prowadzone oznaczenie wyrobu.

Wszystkie wyroby POLST są identyfikowane na poszczególnych etapach wykonywania poprzez:

• nadanie niepowtarzalnych cech dokumentacji związanej z wyrobem

• oznaczenie gotowych wyrobów oraz oznaczenie pobranych próbek,

• gromadzenie zapisów i archiwizowanie dokumentów dotyczących określonego wyrobu.


Przyjęty system identyfikacji zapewnia

• właściwe kompletowanie
• możliwość identyfikacji źródeł błędu
• możliwość odtworzenia historii wyrobu.

Ciągłe doskonalenie dotyczące zarówno procesów jak i jakości oferowanych wyrobów uznaje się za podstawowy cel strategiczny firmy. Postrzegane jest ono jako proces ciągły, polegający na analizie wszystkich dotychczasowych działań i poszukiwaniu nowych rozwiązań

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

ISO 14001

Podstawowym instrumentem realizacji Polityki firmy w obszarze środowiska jest certyfikowany i stale doskonalony System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001.

Firma POLST prezentuje zintegrowane podejście do problemów związanych z ochroną środowiska podejmując działania we wszystkich obszarach środowiskowych jednocześnie: zanieczyszczenia powietrza, gospodarce odpadowej oraz gospodarce wodno-ściekowej.


W roku 2004 firma POLST Sp. z o.o. uzyskała pozwolenie zintegrowane, wydane przez Wojewodę Dolnośląskiego dla instalacji do wtórnego wytopu aluminium. Jednym z podstawowych zadań realizowanych w ramach Systemu Zarządzania Środowiskowego jest ciągłe monitorowanie i nadzór nad zidentyfikowanymi aspektami środowiskowymi oraz minimalizowanie ich negatywnego wpływu na środowisko.

Aspekty środowiskowe:
SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM ISO 14001
Zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001 firma POLST Sp. z o.o. zidentyfikowała oraz przedstawia następujące znaczące aspekty środowiskowe:

SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM ISO 14001

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

ISO 50001

Firma POLST Sp. z o.o. uzyskując w roku 2015 certyfikat ISO 50001 była pierwszą firmą w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz pierwszą firma z branży wtórnego przetopu aluminium, która certyfikowała System Zarządzania Energią.

Zużycie energii staje się coraz ważniejszym czynnikiem kosztowym organizacji i przedsiębiorstw. Tym samym, aby zmniejszyć te koszty, kluczową sprawą jest ciągła optymalizacja zużycia energii w firmie POLST.

Optymalizacja obszaru surowców, wyrobów, procesów, usług oraz nawyków użytkowników energii pozwala zminimalizować nakłady energii.

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ -- ISO 50001

System zarządzania energią pozwala tworzyć wnioski w celu określenia, jakie są koszty danych środków służących mniejszemu zużyciu energii oraz utrzymania stałej poprawy wydajności energetycznej.


Aktualności

Poland Smelting Technologies „POLST”
zdobywa wyróżnienie DEKRA Award 2017

Dekra 2017

Podczas gali konferencji Auto Event, 21 czerwca 2017 odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagrody głównej i wyróżnień w konkursie DEKRA Award 2017.
Prezes DEKRA Certification Sp. z o.o., Roman Zadrożny oraz Prezes Polskiej Izby Motoryzacji, Roman Kantorski wręczyli statuetkę DEKRA Award oraz dyplomy polskim firmom branży Automotive, które wyróżniają się na tle konkurencji rozwiązaniami technologicznymi
i organizacyjnymi, zwiększającymi bezpieczeństwo środowiska naturalnego.

I wyróżnienie DEKRA Award 2017 w kategorii „Bezpieczeństwo Środowiska w Przemyśle Motoryzacyjnym” otrzymała firma POLST Sp. z o.o. za stosowanie zintegrowanego podejścia do ochrony środowiska, obejmującego działania w zakresie zanieczyszczenia powietrza, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej oraz racjonalnego gospodarowania energią.

Konkurs dedykowany był dla firm, wyróżniających się na tle konkurencji nowoczesną technologią, kulturą
i rozwiązaniami organizacyjnymi. W Polsce nagrody DEKRA Award wręczono po raz trzeci firmom branży motoryzacyjnej.

Dotychczasowe edycje konkursu zrealizowano w kategoriach:

• 2015 r.- Innowacyjność W Przemyśle Motoryzacyjnym

nagroda główna dla POLST

• 2016 r.- Bezpieczeństwo Pracy W Przemyśle Motoryzacyjnym
nagroda główna dla POLST

• 2017 r.- Bezpieczeństwo Środowiska W Przemyśle Motoryzacyjnym
wyróżnienie dla POLST


Źródło: www.dekra-certification.com.pl

III Rodzinny Piknik Ekologiczny

III Rodzinny Piknik Ekologiczny

1 lipca 2017 już po raz trzeci w Parku Sobieskiego odbył się Rodzinny Piknik Ekologiczny organizowany przez portal www.ekopraktyczni.pl we współpracy z UM Wałbrzych oraz pod patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha Romana Szełemeja.
Piknik nie mógłby się odbyć bez wsparcia partnerów kluczowych, w których skład wchodzi również firma POLST.

Pogoda nie była naszym sprzymierzeńcem w tym dniu i zdecydowanie bardziej przypominała kwietniową aurę niż piękny i ciepły lipcowy dzień, co jednak nie przełożyło się na spadek zainteresowania ze strony Wałbrzyszan, którzy jak co roku licznie przybyli na to wydarzenie, co niewątpliwie cieszy.

Przybliżaliśmy uczestnikom Pikniku, którzy odwiedzili nasze stanowisko działalność naszej firmy. Dodatkowo poprzez zorganizowane przez nas konkursy, w których wiedliśmy prym mamy aktualnie pewność, że poziom wiedzy dotyczący naszej firmy wśród lokalnej społeczności jest teraz o wiele wyższy.

Każdy kto wykazał się znajomością naszej firmy, a nie było to bardzo trudne ponieważ zamieściliśmy istotne informacje na temat naszej firmy w dystrybuowanym podczas Pikniku poradniku mógł liczyć na drobny upominek.

Były to miedzy innymi: torby ekologiczne, czapeczki dla dzieci, kubki, breloczki, długopisy, maskotki, żarówki LED itd.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do Parku Sobieskiego za rok!

Dekra III Rodzinny Piknik Ekologiczny
www.ekopraktyczni.pl

Every Can Counts

Projekt Every Can Counts

Projekt Every Can Counts powstał, aby zachęcać do recyklingu puszek aluminiowych po napojach, zwłaszcza poza domem – w miejscu pracy, podczas zakupów, podróży czy aktywnego wypoczynku. Inicjatywa została zapoczątkowana w Wielkiej Brytanii, a jej sukces spowodował, że została rozszerzona na inne kraje m.in Austrię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Irlandię, Rumunię i Węgry, a od 2017 roku również Polskę. Więcej informacji na temat tej aktywności można znaleźć na stronie internetowej : www.everycancounts.pl

Ogólnopolska akcja Every Can Counts startuje w naszym kraju z dniem 1 lipca i pokrywa się z dniem naszej obecności na Rodzinnym Pikniku Ekologicznym w Parku Sobieskiego.

Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL, z którą nasza firma nawiązała w ostatnim okresie współpracę w aspektach edukacyjnych dostarczyła dla każdego pracownika POLST, bezpłatny napój izotoniczny właśnie z limitowanej serii aluminiowych puszek Every Can Counts 2017.

Przez cały czas trwania wydarzenia będziemy prowadzili zbiórkę pustych puszek, zachęcając jednocześnie was do właściwego postępowania ze zużytymi opakowaniami. Dlaczego każda puszka jest cenna !!! Odzyskując surowiec z puszki aluminiowej zużywa się jedynie 5% energii potrzebnej do wytworzenia puszki z nowego surowca. Prowadzi to do redukcji emisji gazów cieplarnianych nawet o 95%! Puszki aluminiowe można przetwarzać nieskończoną ilość razy. Około 80% wyprodukowanego w przeszłości aluminium jest w użyciu do dzisiaj.

Co roku zużywamy w Polsce ponad 4,6 mld puszek, każda może być odzyskana, każda jest cenna!

www.everycancounts.pl

Wolontariat 2017

Pomoc z Toyoty

W latach ubiegłych wolontariusze działający przy TMMP - „POMOC z TOYOTY” bardzo wspierali nas w zbiórkach pieniędzy na leczenie córki jednego z naszych pracowników. Tym razem to my mogliśmy zrewanżować się za okazane serce i wsparcie poprzez pomoc chorej córeczce jednego z pracowników TOYOTY.

Jak zwykle nie zawiedliśmy czego dowodem były zebrane środki oraz gadżety przekazane na loterię fantową, która odbyła się podczas dorocznego biegu EKIDEN.

Bardzo dziękujemy !!! Dobra robota :)!!!

Masz Pytanie ?

Zapraszamy do kontaktu

Wybierz gdzie wysłać:

Imię i Nazwisko:

E-Mail:

Treść wiadomości:  • Poland Smelting Technologies
    „POLST” Sp. z o.o.
    ul. Jachimowicza 2
    58-306 Wałbrzych

  • +48 (74) 886-98-00

  • FAX (74) 886-98-01

Dekra 2015 Dekra 2016 Dekra 2016 CWB Dekra 2015 Muflon 2015